Kallelse till årsmötet

Kallelse till årsmöte

Tid: 3 mars 2012 kl. 14:00
Plats:Kinnekulle Ring

Efterföljande middag i samband med funktionärsfesten. SSK bjuder på maten. Dryck betalas själv.
Bindande anmälan till maten senast 24. februari till info@sskracing. com.
1. Årsmötets stadgeenliga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3. Val av två justeringsmän 4. Val av rösträknare
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Föredragning av årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Motioner och skrivelser
10. Val av styrelseledamöter för styrelsen
11. Val av valberedning
12. Val av revisor och revisorsuppleant
13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhets- år (2013)
14. Övriga frågor
Valberedningens förslag till styrelse:
Ordförande Micael Ericsson (Väljs på två år)
Vice ordförande Anders Dahlgren, (ej uppe till val)
Sekreterare Eric Emanuelsson (ej uppe till val)
Kassör Margareta Dahlheim (Väljs på två år)
Ledamot Sune Ohlsson (Väljs på 1 år)
Ledamot John Graff (Väljs på 1 år)
Ledamot Tryggve Ström (Väljs på 1 år)
Revisor Meddelas vid Årsmötet
Revisorsuppleant Meddelas vid årsmötet Valberedning Brith Eklöf, Kjell Olof Bång, Mats Lundqvist.
Synpunkter och nya förslag kan lämnas till valberedningen: Brith Eklöf, tel. 019-12 07 25, Olle Bång 0706-33 71 93, Mats Lundqvist 070-827 88 79.