Kallelse till årsmöte SSK

Kallelse till årsmöte

Tid: 16 mars 2013 kl. 14:00 (Kaffe och kaka från 13:00)
Plats: Långholmens Konferens & Hotell, Stockholm

1. Årsmötets stadgeenliga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3. Val av två justeringsmän
4. Val av rösträknare
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Föredragning av årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Motioner och skrivelser
10. Val av styrelseledamöter för styrelsen
11. Val av valberedning
12. Val av revisor och revisorsuppleant
13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (2014)
14. Övriga frågor

Valberedningens förslag till styrelse:

Ordförande Micael Ericsson (ej uppe till val)
Vice ordförande Magnus Hasselström, (väljs på två år)
Sekreterare Eric Emanuelsson (väljs på två år)
Kassör Margareta Dahlheim (ej uppe till val)
Ledamot Anders Dahlgren (Väljs på 1 år)
Ledamot Christoffer Graff (Väljs på 1 år)
Ledamot Anna Tallén (Väljs på 1 år)

Revisor meddelas vid Årsmötet.
Revisorsuppleant meddelas vid årsmötet.

Valberedning: Brith Eklöf, Kjell Olof Bång, Christoffer Graff.
Synpunkter och nya förslag kan lämnas till valberedningen: Brith Eklöf, tel. 019-12 07 25, Olle Bång 0706-33 71 93, Christoffer Graff 0707-86 56 00.